TEC7 WP7-301 Roofing Waterdicht

7,75169,00

ROOF  ALL-WEATHER DAKHERSTELLING
Vezel versterkte, bitumineuze herstellingspasta | Blijft zacht en flexibel (+20 jaar na aanbrengen) | Ook op natte maar niet op bevroren ondergrond

Beschrijving

WP7-301 ROOFING WATERDICHT

HERSTELLINGSPASTA VOOR ROOFINGDAKEN

 • Koudherstelling van lekken, scheuren en blazen.
 • Met rubber voor durende flexibiliteit.
 • Met bitumen voor perfecte afdichting.
 • Met vezels voor blijvende sterkte.

Beschrijving van het product

Klaar voor gebruik en gemakkelijk uitstrijkbaar. Toepasbaar op natte en droge ondergrond, ook verticaal, en  direct waterdicht en regenbestendig. Hecht op de meeste bouwmaterialen en is compatibel met alle bitumineuze materialen. Kan afgewerkt worden met leislag voor extra UV bescherming en beloopbaarheid.

Toepassing

 • Dichten van lekken in roofingdaken en dakgoten.
 • Herstellen van blazen en scheuren.
 • Afdichten van doorvoeren en schoorstenen.
 • Waterdichten van funderingen (EN 15814 gecertificeerd).
 • Waterdichten van aansluitingen, dakranden, koepels, balkons en terrassen.

Specificaties

 • Basis: glasvezelgevuld gemodificeerd bitumen .
 • Geur: solventgeur.
 • Kleur: zwart.
 • Relatieve dichtheid: 1,1.
 • Rek bij breuk: 170%.
 • Toepassingstemperatuur:  tussen -15°C en +40°C.
 • Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +85°C.
 • Chemische bestendigheid: niet bestand tegen op koolwaterstof gebaseerde solventen.
 • Overschilderbaar:  neen.
 • Houdbaarheid: 24 maanden, in gesloten originele verpakking, droog, koel en vorstvrij.
 • Veiligheidsmaatregelen: gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

Veiligheidsinformatieblad: klik hier

Extra informatie

Gewicht 1 kg
Inhoud

per stuk van 310ml, per 2 stuks van 4,4L, per 12 stuks van 870ml

Veiligheid

Signaalwoord Waarschuwing
H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H373 Kan schade aan organen (centraal zenuwstelsel) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken. P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P260 Damp/nevel niet inademen. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.