TEC7 WP7-201 Instant waterdicht

13,50

WP7-201 INSTANT WATERDICHT
DIRECT WATERDICHT – DIRECT BESCHERMD
Voor binnen en buiten | Bescherming tegen water en roest | Volledig water- en winddicht.

Beschrijving

WP7-201 INSTANT WATERDICHT

DIRECT WATERDICHT – DIRECT BESCHERMD

Voor binnen en buiten | Bescherming tegen water en roest | Volledig water- en winddicht.

Beschrijving van het product

Instant Waterdicht is overal bruikbaar voor dichting, herstelling en bescherming van alle oppervlakken. Vormt een hechtende, elastische waterdichte coating die beschermt tegen schokken, steenslag en impact, en ook trillingen en geluid vermindert. Schuurbaar na uitharding en overschilderbaar.

Toepassing

 • Noodherstelling van kleine lekken in daken.
 • Afdichten van lekkende dakgoten.
 • Dichten van schroef- en boorgaten.
 • Anticorrosie-coating van (ondergrondse) metalen componenten.
 • Beschermt auto-onderdelen tegen steenslag.
 • Afdichten van dakschroeven in golfplaten.
 • Beschermen en afdichten van onderdelen van caravan, mobilhome, aanhangwagen,… .
 • Beschermen van onderdelen van boten tegen opspattend (zee-)water.

Specificaties

 • Samenstelling: rubber/kunsthars.
 • Geur: solvent.
 • Kleur: zwart.
 • Consistentie: semi-vloeibaar goed bestand tegen uitzakken.
 • Relatieve dichtheid: 0,8 (+/- 0,03).
 • Toepassingstemperatuur: tussen +15°C en +25°C.
 • Temperatuurbestendigheid: van -40°C tot +90°C.
 • Waterdicht: onmiddellijk.
 • Huidvorming (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% R.V.) : 25 minuten.
 • Tijd tussen 2 lagen (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% R.V.): 10 minuten.
 • Volledige droging (0,5 mm dikte bij 20°C, 50% R.V.): 90 minuten.
 • Overschilderbaar:  ja.
 • Bestendigheid: water, zeewater, olie, zwakke zuren en basen.
 • Houdbaarheid: 24 maanden, in een droge ruimte tussen +10°C en +30°C.

Inhoud: 500ml

Veiligheidsinformatieblad: klik hier

Extra informatie

Gewicht 1 kg
Veiligheid

Signaalwoord Gevaar
H222 Zeer licht ontvlambare aerosol. H229 Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. H315 Veroorzaakt huidirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. P405 Achter slot bewaren. P410 + P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.