TEC7 Anchor

14,25

Chemische verankering

Categorie: Artikelnummer: TEC7.AN28 Tags:

Beschrijving

TEC7 Anchor – Chemisch anker

Anchor is een 2-componenten chemisch anker op basis van styreenvrije vinylesterharsen in een standaard patroon, uitspuitbaar met een Tec Gun.  De menging van de twee componenten wordt bekomen door het gebruik van statische mengtips. De unieke combinatie van snelle uitharding, brede gebruiksmarges en fysische eigenschappen maken het tot een uniek chemisch anker in de professionele markt  voor een doeltreffende bevestiging en montage in alle bouwmaterialen, zoals beton, volle én holle steen, cellenbeton,… . Anchor weerstaat hoge krachten en kan toegepast worden op natte oppervlakken, zelfs onder water,  bij temperaturen van -5°C tot +40°C. Na snelle uitharding is Anchor sterker dan de ondergrond:  zonder krimp, dus bedrijfszeker en zonder uitzetting, dus spanningsarm.  Veilig, milieu- en gebruiksvriendelijk.  Ook binnenshuis te gebruiken: styreenvrij, ftalaatvrij, geurarm. Door zijn uitzonderlijk hoge UV- en chemische bestendigheid, ook tegen gechloreerd en zout water, kan Anchor toegepast worden in agressieve omgevingen. Anchor is vormstabiel en kan ook boven het hoofd in gaten in het plafond toegepast worden. Zeer lange houdbaarheid, zelfs als de koker geopend en gebruikt werd.

Inhoud: 280ml

Veiligheisinformatieblad A: klik hier
Veiligheisinformatieblad B: klik hier

Extra informatie

Gewicht 1 kg
Veiligheid:

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming/gelaatsbescherming. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P403 + P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P405 Achter slot bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.